ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลือกประเภทการสมัครสมาชิก

กรุณาเลือกประเภทการสมัครสมาชิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สสวท.

บุคลากรทางการศึกษา
ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรืออื่น ๆ
สถานศึกษา
โรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
วีดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิก