ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา (เฉพาะครูโรงเรียนคุณภาพ SMT สังกัด สช.) -- สมัครโดยไม่ต้องแนบเอกสาร

06 - 07 ก.ย. 2565

05 - 26 ส.ค. 2565

จำกัด (100 คน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-