ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา (เฉพาะครูโรงเรียนคุณภาพ SMT สังกัด สช.)

04 - 05 ก.ย. 2565

05 - 17 ส.ค. 2565

จำกัด (100 คน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-