ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะครูโรงเรียนคุณภาพ SMT สังกัด สช.) -- สมัครโดยไม่ต้องแนบเอกสาร

21 ก.ค. - 19 ส.ค. 2565

24 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2565

จำกัด (200 คน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ออนไลน์ : https://teacherpd.ipst.ac.th/

1. นางสาววิภาวดี มีเลิศ (ผู้บริหารสถานศึกษา บ้านธารมะลิ)
2. นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ (ครู กันทรารมณ์)
3. นางพัชรสุดา อ่างมณี (ครู กันทรารมณ์)
4. นางสาวศรัญธร พลสวัสดิกุุล (ครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)