ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะครูโรงเรียนคุณภาพ SMT สังกัด สช.) -- สมัครโดยไม่ต้องแนบเอกสาร

21 ก.ค. - 19 ส.ค. 2565

24 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2565

จำกัด (200 คน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ออนไลน์ : http://teacherpd.ipst.ac.th

1. นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ (ครู ลำปางกัลยาณี)
2. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา (ครู ลำปางกัลยาณี)
3. นายวิชณุ จอมใจ (ครู บ้านห้วยผึ้ง)
4. นางสาวธนภรณ์ แสนแปง (ครู บ้านทุ่งกราด)